JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgöranden enligt 2006 års vattentjänstlag

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2007 då den ersatte 1970 års va-lag.

Paragrafnumreringen över en grupp mål anger vilken bestämmelse som närmast varit tillämplig i avgörandet. Beslutsdatum och beslutsnummer anges efter respektive mål, där det också framgår om Va-nämndens beslut överklagats och när överinstansen, i första hand Svea hovrätt i dess sammansättning som mark- och miljööverdomstol (MÖD) tidigare miljööverdomstol, avgjort målet samt domsnummer. Hovrättens avgörande kan överklagas till Högsta domstolen (HD) som emellertid själv bestämmer om målet ska prövas där. Om HD prövat målet i sak, framgår detta också av referatet.

De förekommande paragraferna avser följande bestämmelser i vattentjänstlagen. Inom parantes anges i förekommande fall närmast motsvarande paragraf i 1970 års va-lag, eftersom den praxis som utbildats under den äldre lagen i många tvister fortfarande kan ha betydelse.
Senast ändrad: 2017-05-16