JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Våra chefer- nyckelpersoner för oss

Som chef i Sveriges Domstolar ska du i ditt ledarskap motivera och leda medarbetarna till rättsäkra prövningar och att verksamhetens mål uppfylls.

Chef

Våra domstolar har en oberoende och självständig ställning i förhållande till riksdag, regering och andra myndigheter. Du ska därför som chef hos oss ha ett chef- och ledarskap som utövas med respekt för denna självständighet. Domstolarna är en av hörnstenarna i vårt demokratiska samhälle.

I Sveriges Domstolar har vi delat upp chefskapet i tre samverkande delar – ledarskap, verksamhetsansvar och arbetsgivaransvar.

Alla som arbetar i Sveriges Domstolar har den viktiga samhällsuppgiften att upprätthålla en rättssäker och effektiv rättskipning av hög kvalitet. Denna uppgift ska utföras på ett sätt som bidrar till allmänhetens förtroende.

Ditt ledarskap

Som chef använder du ditt ledarskap för att motivera och leda medarbetarna så att verksamhetens mål nås.

Det innebär att du:
• för en dialog med medarbetarna för att skapa delaktighet, samsyn och helhetssyn,
• ställer tydliga krav, engagerar och motiverar,
• agerar konsekvent och skapar förtroende,
• utvecklar och tar tillvara medarbetarnas kompetens,
• lyssnar, stödjer och visar respekt för medarbetarna,
• följer upp medarbetarnas insatser och ger konstruktiv återkoppling,
• hanterar uppkomna konflikter och andra problem samt,
• identifierar och uppmuntrar framtida chefer.

Ditt ansvar för verksamheten

Som chef skapar du förutsättningar för att uppfylla verksamhetens mål inom givna ekonomiska ramar.

Det innebär att du:
• planerar, leder och fördelar arbetet,
• sätter mål, följer upp och utvärderar resultatet,
• använder tillgängliga resurser effektivt,
• arbetar strategiskt med personal- och kompetensförsörjning,
• identifierar förbättringsområden och utvecklar verksamheten,
• ser såväl till den egna myndighetens som till Sveriges Domstolars behov,
• ansvarar för intern och extern kommunikation,
• omvärldsbevakar, samråder med andra myndigheter och aktörer samt deltar i erfarenhetsutbyten.

Ditt ansvar som arbetsgivare

Som chef företräder du arbetsgivaren i relation till medarbetare och arbetstagarorganisationer.

Det innebär att du:
• är solidarisk med den statliga arbetsgivarpolitiken genom att tillämpa arbetsrättslig lagstiftning samt gällande avtal och beslut,
• använder de befogenheter som följer med ansvaret,
• använder lönesättning som ett instrument för att nå verksamhetens mål,
• verkar för en god fysisk och psykisk arbetsmiljö samt
• skapar en miljö där mångfald och likabehandling är en självklarhet.
Senast ändrad: 2017-10-02

Att vara chef hos oss

Våra medarbetare ska bidra på bästa sätt till att våra verksamhetsmål uppfylls.

Du som chef har en betydande uppgift hos oss och därför är det viktigt  att du känner dig trygg i din roll och att du trivs, samt att du vill utvecklas i ditt ledarskap.

Vårt stöd till dig

Som ny chef i Sveriges Domstolar har du ett bra stöd i din ledarroll. Våra chefer erbjuds stöd och kompetensutveckling genom utbildningsprogram samt möjligheten till personligt stöd för sitt chefskap i form av coach eller mentor.