JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domarnämndens handläggning av anställningsärenden

Ärendens inledande

Anställningsärenden vid Domarnämnden inleds i och med att Domarnämnden tar emot ett beslut från Domstolsverket eller en specialdomstol att viss anställning är ledig och får tillsättas. Domarnämnden informerar om den lediga anställningen genom annonsering. Annonsen utformas i samråd med den aktuella domstolen. Alla lediga anställningar finner du här.  

Efter ansökningstidens utgång påbörjar kansliet sin beredning av ärendet. Beredningen innefattar bl.a. inhämtande av skriftliga referensyttranden.

Närmare om referenstagningen

Referensyttrandena är ett mycket viktigt underlag vid Domarnämndens bedömning. Det är därför angeläget att detta underlag på ett så fullständigt sätt som möjligt återspeglar sökandenas kvalifikationer för den sökta anställningen.

Referenser att ange i ansökan

Sökanden ska i sin ansökan alltid ange referenser från sin nuvarande anställning och från de fem senaste anställningsåren. Det är alltid bra att åberopa nuvarande chef eller någon annan överordnad som referensperson. Domarnämnden hämtar in yttranden från de referenspersoner sökanden anger.

Det är också värdefullt att ge in tjänstgöringsintyg eller vitsord från avslutade anställningar.

Den som inte vill ange referenspersoner från sin nuvarande anställning bör kontakta Domarnämndens kansli för information om hur detta kan hanteras. Detsamma gäller den som under de senaste åren har arbetat i egen regi, t.ex. som advokat, eller som inte har någon sig överställd chef. För t.ex. advokater som i sin nuvarande anställning regelbundet uppträder i domstol kan en möjlighet vara att som referens åberopa någon eller några av de åklagare, advokater eller domare som den sökande uppträtt inför.

En sökande som har genomgått domarutbildning eller som har adjungerat i domstol under de senaste fem åren ska som referenspersoner ange den eller de domstolschefer eller motsvarande befattningshavare (t.ex. lagmän eller chefsrådmän) som den sökande har arbetat tillsammans med. Om sökanden lämnar in tjänstgöringsbetyg/vitsord från domarutbildning ska sådana referenspersoner emellertid inte åberopas.

Referenspersoner som genom vitsord eller i samband med tidigare ansökan redan har yttrat sig över sökanden får i regel yttra sig på nytt

  • om yttrandet avser en anställning som vid tidpunkten för det tidigare yttrandet var pågående och anställningen därefter har pågått ytterligare en tid,
  • om sökanden särskilt begär det,
  • om den nya ansökan avser en annan typ av anställning eller
  • om kansliet annars bedömer att det behövs.

Övriga yttranden som begärs in

Om en sökande i ett anställningsärende på annat sätt än under vanlig domarutbildning varit verksam vid domstol de senaste två åren före ansökningstillfället bereder Domarnämnden berörd hov- eller kammarrätt tillfälle att yttra sig över denne. Efter omständigheterna kan även andra berörda myndigheter eller organisationer, såsom Sveriges advokatsamfund, Åklagarmyndigheten och Migrationsverket, beredas tillfälle att yttra sig (16 § Domarnämndens arbetsordning).

Om en myndighetschef inom Sveriges domstolar söker en annan chefsbefattning i ett ärende som nämnden ska pröva inhämtas underlag från Domstolsverket om hur den administrativa styrningen och ledningen av den första myndigheten har utövats (17 § Domarnämndens arbetsordning).

Den fortsatta beredningen

Anställningar som rådman, hovrätts-/kammarrättsråd och hyresråd

När referenstagningen har avslutats skickas sammanställningar över sökandenas referenser till domstolschefen på anställningsdomstolen. Varje sökande får samtidigt del av sin sammanställning. Domstolschefen genomför intervjuer med de sökande (som huvudregel med samtliga) och överlämnar därefter ett skriftligt yttrande till Domarnämnden. Det skriftliga yttrandet innehåller en rangordning av de sökande. När chefsyttrandet kommit in till Domarnämnden skickas en kopia av det till varje sökande. Ärendet är därmed färdigberett för föredragning och beslut.

Befordrade anställningar

Den fortsatta beredningen i dessa ärenden inleds med att det insamlade referensmaterialet presenteras för Domarnämnden, som huvudregel vid ett sammanträde. Domarnämnden fattar då beslut om vilka sökande som ska genomgå ett test- och/eller intervjuförfarande (s.k. urvalsbeslut). Detta förfarande begränsas vanligen till de sökande som nämnden vid en samlad bedömning anser i första hand kan komma i fråga för den aktuella anställningen.

Testförfarandet går till på så sätt att en extern konsult genomför tester och intervju med de utvalda sökandena. Konsultens bedömning redovisas i en testrapport som överlämnas till Domarnämnden. Rapporterna, som utgör ett kompletterande underlag för Domarnämnden vid bedömningen av sökandenas chefsegenskaper, omfattas av sekretess enligt 39 kap. 5 a § offentlighets- och sekretesslagen. För befordrade anställningar som inte innefattar chefskap (justitieråd och vissa anställningar som hovrätts-/kammarrättsråd tillika vice ordförande) genomförs normalt inte sådana tester.

Domarnämndens intervjuförfarande innebär att en ledamot eller ersättare i nämnden håller intervjuer med de utvalda sökandena.

I ärenden som avser befordrad anställning på mellanchefsnivå, exempelvis hovrätts-/kammarrättsråd tillika vice ordförande eller chefsrådman, deltar domstolschefen vid nämndens intervju med sökandena och han eller hon får även, i förekommande fall, del av konsultens testrapport. Beredningen i denna typ av ärenden avslutas med att domstolschefen överlämnar ett skriftligt yttrande till Domarnämnden. Yttrandet innehåller domstolschefens rangordning av de sökande. När chefsyttrandet kommit in till Domarnämnden skickas en kopia av det till varje sökande. Ärendet är därmed färdigberett för föredragning och beslut.

I ärenden som avser befordrad anställning på myndighetschefsnivå, exempelvis lagman i underrätt eller president i överrätt, deltar inte domstolschefen i förfarandet. När test- och intervjuförfarandet avslutats och Domarnämnden tagit emot testrapporter är ärendet färdigberett för föredragning och beslut. Se vidare nedan om presentation.

Föredragning och beslut

När beredningen av ett ärende är avslutad, föredras ärendet inför nämnden vid sammanträde. Nämndens sammanträdesdatum finner du här. Föredragningen genomförs av föredragande vid Domarnämndens kansli. I ärenden där det har förekommit testförfarande redovisas resultaten av genomförda tester och den eller de som närvarat under intervjuerna redogör för vad som framkommit vid dessa.

I ärenden om utnämning av domstolschef eller motsvarande befattningshavare tillkommer ytterligare ett moment under sammanträdet, nämligen att de sökande som omfattas av urvalet får hålla en kortare presentation inför nämnden.

Efter föredragning överlägger Domarnämnden och beslutar vilka sökande som ska föras upp på förslag i ärendet. Bedömningen av de sökandes skicklighet/lämplighet för den aktuella anställningen sker utifrån den kravprofil för ordinarie domare och den särskilda chefsprofil som nämnden fastställt samt, i förekommande fall, de särskilda kompetenskrav som angetts i anställningsannonsen. Underlaget för Domarnämndens bedömning av sökandenas meriter och kvalifikationer är det samlade beredningsunderlag – referensyttranden jämte ev. test- och intervjuresultat - som finns tillgängligt i ärendet.

Vid sin prövning av ärendet tar Domarnämnden alltid ställning till om befintligt beslutsunderlag kan anses komplett eller om det behöver kompletteras i något avseende. Om kompletterande underlag behövs beslutar Domarnämnden i regel om bordläggning.

Innan en sökande förs upp på förslag inhämtas uppgifter om sökanden från belastningsregistret (4 § tredje stycket förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden).

Protokoll

Protokollet från nämndens sammanträde färdigställs så snart som möjligt, i regel inom en vecka efter det att sammanträdet ägt rum. Av protokollet framgår bl.a. nämndens beslut i anställningsärenden och beslut i övriga ärenden, skälen för besluten samt eventuella skiljaktiga meningar.

Protokollet skickas till de personer som berörs av nämndens beslut, däribland sökande och domstolschefer. När protokollet skickats ut är ärendet avslutat hos Domarnämnden. En kopia av protokollet samt nämndens akt i anställningsärendet överlämnas till Justitiedepartementet där den slutliga beredningen sker inför regeringens beslut i anställningsärendena.

Du kan beställa protokoll från Domarnämnden genom att skicka e-post till domarnamnden@dom.se.
Senast ändrad: 2017-01-30